Quy trình

Liên hệ, khảo sát yêu cầu khách hàng.

Khảo sát mặt bằng nhà máy

Lên phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp tối tưu.

Trình duyệt thiết kế, dự toán.

Ký hợp đồng

Thi công-> Lắp đặt

Tổng thời gian cho một nhà máy khoảng: 10 đến 30 ngày

Thời gian bảo hành cho hệ thống: 01 năm

Đường dây phục vụ: 0946799466 – Ms. Chi